Speerpunten/ontwikkelpunten 2019-2020

 

Scholing Expliciete directe instructie:

In het schooljaar 2019/2020 zullen we ons opnieuw als team verdiepen ten aanzien van onze dagelijkse instructies die we geven bij de verschillende vakgebieden. Dit doen we aan de hand van het boek EDI (expliciet directe instructie, John Hollingsworth & Silvia Ybarra; Nederlandse bewerking van Marcel Schmeier).Door nogmaals aandacht te besteden aan deze manier van instructie geven, willen deze instructie borgen, verdiepenwaardoor wij kwalitatief hoogstaand onderwijs geven aan onze leerlingen.EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht voor de groep is daarbij de sleutel tot succes.Dit schooljaar vinden er twee scholingsbijeenkomsten plaats in samenwerking met CBS de Oanrin uit Twijzel. Naast de twee scholingsmomenten zal elke leerkracht door Jaap de Jonge onderwijsadviseur en in samenwerking met directeur Miranda Renkema worden bezocht. Op deze wijze kunnen we als team groeien en ontwikkelen ten aanzien van onze instructie. Door hier gericht aandacht aan te besteden zal deze manier van instructie doeltreffend en herkenbaar zijn voor de leerlingen. Zo zal er ten aanzien van de instructie een duidelijke doorgaande lijn zichtbaar worden. Belangrijk voor de leerlingen, u als ouder/verzorger en natuurlijk de leerkracht diedagelijks samen met de leerlingen aan het werk is om de doelen van de les te behalen, waardoor de leerlingen progressie zullen laten zien ten aanzien van de cognitieve vaardigheden. Ter aanvulling op de scholing is er in het team afgesproken dat collega’s bij elkaar gaan observeren/kijken. Door deze vorm van collegiale consultatie kunnen we het geleerde tijdens de scholingen ook op deze manier in praktijk gaan brengen.

Zicht op ontwikkeling:

De leerlingen worden op onze school op een systematische manier wat betreft in hun ontwikkeling gevolgd. U kunt hierbij denken aan het leerlingvolgsysteem (Cito-toetsen), Parnassys, Zien (monitoring sociale veiligheid) maar ook de methode toetsen, het volgen van resultaten in de Snappet programma’s van de groepen 5 t/m 8. Waar we op dit gebied als school ons nog verder in moeten ontwikkelen, zijn de kind-leer-gesprekken. Eigenaarschap vergroten bij de leerlingen om samen met hen concretere en heldere doelen te stellen. Daarnaast meer diepgang aanbrengen in de analyses die we maken. Kort gezegd: korte heldere doelen omschrijven om zo weer tot het volgende doel te komen en deze ook daadwerkelijk te behalen. Hierin dus ook het kind betrekken. Dit kunnen we óók nog duidelijker formuleren bij de leerlingen die een eigen programma krijgen.

In ons jaarprogramma zullen we structureel met dit onderwerp aan de slag gaan. Dit doen wetijdens vijftien-minutengesprekken waarbij de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 bij het gesprek aanwezig zijn. Daarnaast structureel geplande kind-leergesprekken, zorgvergaderingen, groeps-leerlingenbesprekingen. Tijden de teamvergadering zullen we ook structureel aandacht besteden aan ons groepswerkplan om diepgang en inhoudelijk naar aanleiding van analyse, diagnostisering actiepunten weg te zetten. Zodat doelen helder en zichtbaarder zijnen leerlingen in samenwerking met leerkrachten doelen daadwerkelijk kunnen behalen.

Implementatie rekenmethode Getal en Ruimte Junior:

In het schooljaar 2019-2020 vindt de implementatie plaats van de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte Junior.