Speerpunten/ontwikkelpunten 2021-2022

 

Speerpunten/ontwikkelpunten CBS de Claercamp 2021/2022

Groepsdoorbrekend werken

In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met het groepsdoorbrekend werken in de groepen 5 t/m 8 rondom het vakgebied begrijpend lezen. De leerlingen zullen op twee vaste momenten in de week naar een leerkracht gaan die op zijn/haar niveau instructie zal geven ten aanzien van het vakgebied begrijpend lezen. De keuze voor groepsindeling van deze vakken maken we naar aanleiding van ons DIA-volgsysteem. Door de resultaten van verschillende toetsen naast elkaar te leggen, wordt vanuit het systeem een helder beeld gegeven van het referentieniveau van de leerling. We zijn er van overtuigd dat wanneer leerlingen aanbod krijgen op hun eigen niveau, ook het plezier in het lezen meer naar voren zal komen, waardoor de leerlingen ook sneller progressie zullen laten zien.

Ook zullen we rondom automatiseren van rekenopdrachten/technisch lezen groepsdoorbrekend gaan werken in de ochtenden. Dat betekent dat we gezamenlijke activiteiten zullen gaan organiseren waarbij het rekenonderwijs en leesonderwijs centraal zal staan.

Juf Mineke is de coördinator van onze school ten aanzien van het groepsdoorbrekend werken.

Kind-leergesprekken;

We zullen dit schooljaar een verdiepingsslag maken rondom de kind-leergesprekken. Hierbij zullen we als team een scholing volgen verzorgd door Rianne Timmermans van Bureau Meesterschap. Doel van deze scholing is dat wij als team aan het einde van dit traject voldoende kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld in het voeren van effectieve ontwikkelingsgericht leergesprekken waarbij het kind centraal staat. Het kind wordt gestimuleerd en krijgt de ruimte om ook vooral zelf hierover na te denken.  Door de leergesprekken krijgt de leerkracht inzicht in wat het kind al kan, want het nog wil leren en wat het daarbij nodig heeft. Daarnaast wordt stap richting u gezet tijdens de oudergesprekken, zodat de gouden driehoek kind-ouder-leerkracht tot zijn recht komt.

 Implementatie Veilig leren lezen groep 3

Vorig schooljaar hebben we de methode estafette aangeschaft voor de groepen 4 t/m 8 omtrent het technisch lezen. Dit schooljaar gaat groep 3 werken met de nieuwe KIM-versie. De implementatie van deze methode zal dit schooljaar plaatsvinden. Bij deze implementatie zullen de leerkrachten van groep 3 begeleiding krijgen van Wiebren de Jong. Hij zal a.d.h.v. lesbezoeken ons begeleiden, zodat de doorgaande lijn met betrekking tot het technische lezen van 3 t/m 8 zichtbaar is.

 Digitale geletterdheid (wetenschap en techniek)

Als school zullen we in samenwerking met Noventa meedoen aan de gezamenlijk projecten rondom wetenschap en techniek. In alle groepen zullen we dit schooljaar in projectvorm deelnemen, zodat ook bij dit vakgebied een doorgaande lijn ontstaat.

 

Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

Beebot

Project Scratch Junior

Project LEGO WEDO

Project computational thinkng LEGO SPIKE

 

 

Leefstijl:

Al enige jaren werken we op school met de methode Leefstijl. Deze methode richt zich op de Sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Als school zijn wij zeer tevreden over deze methode waarbij de volgende thema’s jaarlijks centraal staan:

·        

·         De groep? Dat zijn wij!

·         Praten en luisteren

·         Ken je dat gevoel?

·         Ik vertrouw op mij

·         Iedereen is anders, allemaal gelijk

·         Lekker gezond

 

Aangezien we de afgelopen jaren vele wisselingen hebben gehad binnen het team, hebben we besloten om 23 maart een opfriscursus te volgen, zodat alle collega’s weer gecertifieerde leerkrachten zijn.