Speerpunten/ontwikkelpunten.

Speerpunten/ontwikkelpunten 2019/2020

 Scholing Expliciet directe instructie:

In het schooljaar 2019/2020 gaan wij ons als team verdiepen ten aanzien van onze dagelijkse instructies die we geven bij de verschillende vakgebieden. Dit doen we aan de hand van het boek EDI (expliciet directe instructie, John Hollingsworth & Silvia Ybarra; Nederlandse bewerking van Marcel Schmeier).

EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht voor de groep is daarbij de sleutel tot succes.

Dit schooljaar vinden er twee scholingsbijeenkomsten plaats in samenwerking met CBS de Oanrin uit Twijzel. Naast de twee scholingsmomenten zal elke leerkracht door Jaap de Jonge onderwijsadviseur en in samenwerking met directeur Miranda Renkema worden bezocht. Op deze wijze kunnen we als team groeien en ontwikkelen ten aanzien van onze instructie. Door hier gericht aandacht aan te besteden zal deze manier van instructie doeltreffend en herkenbaar zijn voor de leerlingen. Zo zal er ten aanzien van de instructie een duidelijke doorgaande lijn zichtbaar worden. Belangrijk voor de leerlingen, u als ouder/verzorger en natuurlijk de leerkracht welke dagelijks samen met de leerlingen aan het werk is om de doelen van de les te behalen, waardoor de leerlingen progressie zullen laten zien ten aanzien van de cognitieve vaardigheden. Ter aanvulling op de scholing is er in het team afgesproken dat collega’s bij elkaar gaan observeren/kijken. Door deze vorm van collegiale consultatie kunnen we het geleerde tijdens de scholingen ook op deze manier in praktijk gaan brengen.

Verdieping begaafde/meer begaafde leerlingen;

In het schooljaar 2017/2018 hebben we Noventa breed het programma SIDI-3 aangeschaft. Dit is een programma om vroegtijdig signalering van de excellente/ (meer) begaafde leerling te herkennen. Aandacht voor excellente en (hoog)begaafdheid begint met een goede wijze van signalering. Begaafde kinderen worden lang niet altijd herkend. Bij een oppervlakkige beoordeling wordt bijna de helft van de (hoog)begaafde leerling onderschat. Door vroegtijdig te signaleren kunnen we voorkomen dat leerlingen de kans lopen om gedemotiveerd te raken, problemen te krijgen met leerstrategieën of risico lopen in de vorm van onderpresteren.

Daar draagt deze signaleringsmethode aan bij. Maar dan… dan kunnen we signaleren en moeten we ook ons onderwijs zo inrichten dat deze leerlingen kunnen groeien en ontplooien in hun cognitieve/sociale vaardigheden.

Daarom gaan we dit jaar extra aan de slag om deze leerlingen ook het juiste onderwijsaanbod de te geven zodat we ook aan hun onderwijsbehoefte kunnen voldoen. Deze ( meer) begaafde leerlingen hebben tot het schooljaar 2017/2018 vooral de uitdaging in plusmaterialen van de methodes aangeboden gekregen. Daarnaast heeft een enkele leerling naast dit materiaal ook extra uitdaging nodig. Daarom hebben we als team besloten om aan de slag te gaan met de methode levelwerk.

Levelwerk is bedoeld voor leerlingen van de groep 1 t/m 8, die extra uitdaging nodig hebben omdat ze vaak snel klaar zijn met hun opdrachten en ‘meer’ aan kunnen.  Veel intelligente en (hoog)begaafde leerlingen vervelen zich regelmatig op school. Met name de gemakkelijke leerstof, de stap voor stap uitleg en de vele oefeningen leiden vaak tot frustratie. Met de opdrachten en materialen van Levelwerk leg je ook voor hen de lat hoog.

Leren, leren…

Met het leerstofaanbod van Levelwerk leer je intelligente leerlingen leren. Op het moment dat er moeilijker leerstof wordt aangeboden en het kind merkt dat er echt iets wordt gevraagd aan inspanning, ontstaat er een eerste reactie van schrik. Het kind beseft dat er gewerkt moet worden en dat er mogelijk fouten worden gemaakt, omdat ze het niet meteen snappen. Dat geeft een gevoel van onzekerheid en spanning.

Het is bij het aanbod van moeilijke leerstof juist de bedoeling dat de leerlingen leren de confrontatie aan te gaan met dit gevoel. Alleen op deze wijze leren ze wat het proces van ‘leren’ inhoudt. Het is nodig dat dit op jonge leeftijd wordt aangeleerd, want oefening baart kunst.

De implementatie van de methode staat dit schooljaar centraal. Tijdens twee scholingsmomenten met de collega’s van CBS de Oanrin uit Twijzel, willen we ervaringen uitwisselen ten aanzien van aanbod, instructie en plannen van de lesmethode binnen de reguliere lessen. Deze scholingsbijeenkomsten worden verzorgd door de beide coördinatoren van de scholen, die ook de scholing ten aanzien van dit onderwerp volgen op Noventa niveau bij Jan Kuipers van Cedin. De expertise die zij verkrijgen bij deze scholing dragen zij over aan het team. Daarnaast dragen zij samen met directie en intern begeleider en team bij aan het vormgeven van beleid en borging binnen de school.

De coördinator rond de begaafde/meer begaafde leerlingen op onze school is juf Sietske van Esch.

Planning rond implementatie levelwerk en borging/beleidsdocument (meer) begaafde leerling:

2017/2018: Implementatie signalering instrument Sidi 3. Scholingsmiddag/ introductie (meer) begaafde leerling en methode leverwerk o.l.v. Jan Kuipers Cedin

2018/2019: Tot de herfstvakantie: Oriëntatie materialen methode (meer) begaafde leerlingen. November: scholingsbijeenkomst team PCBS de Claercamp/ Team CBS de Oanrin. Herfstvakantie- februari: Introductie levelwerk in alle groepen. Maart 2019: borgingsdocument ontwikkelen ten aanzien van implementatie Levelwerk

2019/2020: Levelwerk heeft een vaste plek binnen ons onderwijsprogramma.