Pestprotocol

Gedragsregels op school.

Eén van de uitgangspunten van “de Claercamp” is, dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen, dat iedere leerling zich bij ons op school veilig en prettig kan voelen. In de omgang met elkaar behoren wij:

o respect voor elkaar op te brengen,
o respect voor elkaars eigendommen te hebben,
o behulpzaamtezijnwaarmogelijk,
o geenkwaadmetkwaadtevergelden,
o in geval van nood tijdig een leerkracht te waarschuwen

In onze sociaal emotionele methode “Leefstijl” wordt structureel aandacht besteed aan het onderwerp ‘pesten’.

Pestprotocol

In het pestprotocol staat beschreven hoe we het pesten en discriminerend gedrag op school en vormen van digitaal pesten aanpakken en op welke manier we er verder beleid op ontwikkelen.
Dit om deze problemen te voorkomen of een halt toe te roepen.
Voor leerlingen wordt duidelijk gesteld:
Als je gepest of uitgescholden wordt of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet uit, danmag je hulp aan je meester of juf vragen. Ook andere kinderen uit de groep, die ‘iets’ opmerken,mogen dit melden.
Als je gediscrimineerd of gepest wordt en je durft er niet over te praten met je meester of juf, vertel het dan wel aan iemand anders. (b.v. je ouders of een goede vriend of vriendin).
Het pestprotocol ontvangen ouders / verzorgers aan het begin van ieder nieuw schooljaar. Tevens is deze ook terug te vinden op onze website. Daarnaast vindt u hieronder een link “ meld pesten nu.”

Hier meld je het pestgedrag

 

Controlevraag